Foresight Research... 2553

หนังสือทั่วไป
177 หน้า
  การจัดหมวดหมู่งานวิจัย -- การคำนวณมูลค่างทางเศรษฐศาสตร์ -- แนวโน้มงานวิจัยของไทยและต่างประเทศ
การจัดหมวดหมู่งานวิจัย -- การคำนวณมูลค่างทางเศรษฐศาสตร์ -- แนวโน้มงานวิจัยของไทยและต่างประเทศ
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
280 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
579 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
359 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ
หนังสือทั่วไป
177 หน้า
หนังสือทั่วไป
334 หน้า
หนังสือทั่วไป
262 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การวิจัย
 • บทที่ 2 จะทำงานวิจัยเรื่องอะไรดี
 • บทที่ 3 ขั้นตอนในกระบวนการวิจัย
 • บทที่ 4 สมมติฐานการวิจัยและการทดสอบนัยสำคัญ
 • บทที่ 5 ตัวแปร
 • บทที่ 6 หลักการวิจัยสำหรับงานทดลอง (1)
 • บทที่ 6 หลักการวิจัยสำหรับงานทดลอง (2)
 • บทที่ 8 หลักการวิจัยสำหรับงานสำรวจ
 • บทที่ 9 การสุ่มตัวแทนในการวิจัยเชิงสำรวจ
 • บทที่ 10 การวิจัย : โดยภาพรวม
 • บทที่ 11 วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
 • บทที่ 12 การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุน
 • บทที่ 13 การเขียนบทความวิจัยเพื่อลงวารสารนานาชาติ
 • บทที่ 14 เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
 • บทที่ 15 ธรรมจริยาในการวิจัย
 • ภาคผนวก (1) พ.ร.บ. และกฎเกณฑ์บางประการที่นักวิจัยต้องรู้ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
 • แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย : สภาวิจัยแห่งชาติ
 • ภาคผนวก (2) ตารางสถิติ
หนังสือทั่วไป
205 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
102 หน้า : ตาราง
  รายงานการวิจัย
Note: รายงานการวิจัย
หนังสือทั่วไป
299 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
399 หน้า
  จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณืทางวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่ : พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณืทางวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนังสือทั่วไป
314 หน้า : แผ่นภูมิ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
ค, 156 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
121 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
259 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ตาราง