หนังสือทั่วไป
199 หน้า
หนังสือทั่วไป
221 หน้า : ภาพประกอบสี
วารสาร
352 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
Note: ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
TOC:
 • ทวิภาวะ
 • ถ้อยคำเกี่ยวกับการเกิดในภาษาไทยและภาษาไท
 • ความหลากหลายทางภาษาและการสัมผัสภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • นางรื่นนางโรยในฐานะพี่เลี้ยงจากวรรณคดีเรื่องลิลิตพระลอ : การศึกษาตามกรอบแนวคิดเรื่องมิตรแท้ 4 ในพระพุทธศาสนา
 • แลลึกความรู้สึกพระอุดมปิฎกจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่องสุทธิกรรมชาดกและสุภาษิตร้อยแปด
 • อิทธิพลของสุนทรภู่ที่มีต่อการสร้างสรรค์หนังสือวัดเกาะภาคใต้ ช่วง พ.ศ.2470-2520
 • ตุ๊กตาลูกเทพ : การผลิตซ้ำวาทกรรม "ไม่เชื่ออย่าลบหลู่" และบทบาทของวัตถุมงคลสมัยใหม่ในสังคมไทย
 • จากวิถีเดิมสุ่วิถีของคนยุคใหม่ : ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในวรรณกรรมเด็กชายเล
 • การต่อรองผ่านทางสื่อพื้นบ้านเครื่องแต่งกายของชาวไทยโซ่งพลัดถิ่น อำเภอพูนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ชาติตะวันตก : การเข้ามาและภาพสะท้อนในจังหวัดภูเก็ต
 • ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางวิชาการระว่างประเทสไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : บทบาทการพัฒนาประเทศของกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • การเมืองเชื่อมโยงภายในนโยบายต่างประเทศของไทย : ไทย กับ ความร่วมมือเอเชีย
 • เสียงแห่งความขัดแย้งที่สะท้อนผ่านดนตรีเมทัลไทย : กรณีศึกษาบทเพลง ศรัทธาหรือสัตว์ทา ของวง Dezember
 • ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1 "วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา"
หนังสือทั่วไป
235 หน้า : กราฟ, ตาราง
  ปีที่23 ฉบับที่ 2
Note: ปีที่23 ฉบับที่ 2
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
272 หน้า
  ราย 6 เดือน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553
ราย 6 เดือน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2553
หนังสือทั่วไป
248 หน้า
  ราย 6 เดือน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
ราย 6 เดือน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552
หนังสือทั่วไป
247 หน้า : ภาพประกอบ
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มิ.ย-พ.ย.45)
Note: ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มิ.ย-พ.ย.45)
หนังสือทั่วไป
255 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
268หน้า ภาพประกอบ
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม2545-พฤษภาคม2546)
Note: ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม2545-พฤษภาคม2546)
วารสาร
362 หน้า