หนังสือทั่วไป
97 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
184 หน้า
หนังสือทั่วไป
ix, 314 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
340 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
viii, 260 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
210 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
44 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
32 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
552 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • บทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์
 • บทที่ 3 หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำ
 • บทที่ 4 หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก
 • บทที่ 5 หน่วยเก็บรอง
 • บทที่ 6 ซอฟต์แวร์
 • บทที่ 7 ภาษาคอมพิวเตอร์
 • บทที่ 8 ระบบปฏิบัติการ
 • บทที่ 9 ระบบจำนวน
หนังสือทั่วไป
344 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
520 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 55 ปีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 55 ปีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนังสือทั่วไป
(10), 346 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
249หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
241หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการสารสนเทศ
 • บทที่ 2 ระบบงานสารสนเทศในห้องสมุด
 • บทที่ 3 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติกับงานสารสนเทศ
 • บทที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการผลิตสารสนเทศ
 • บทที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดเก็บและบันทึกสารสนเทศ
 • บทที่ 6 เทคโนโลยีฐานข้อมูลกับการสืบค้นสารสนเทศ
 • บทที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเผยแพร่สารสนเทศ
 • บทที่ 8 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้กับงานสารสนเทศ
หนังสือทั่วไป
170 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
398 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ