หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
609 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
198 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
339 หน้า

Excel 2000 / 2543

หนังสือทั่วไป
388 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
375 หน้า

How to Hack 2 / 2544

หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ

ICQ 2000 / 2543

หนังสือทั่วไป
310 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
412 หน้า
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
227 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
335 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
420 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
520 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
479 หน้า : ภาพประกอบ
    การวิจัย -- ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล -- การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ -- โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล -- สถิติกับงานวิจัย -- การนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ -- การบรรยายลักษณะข้อมูลด้วยค่าสถิติเบื้องต้น -- การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
การวิจัย -- ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล -- การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ -- โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล -- สถิติกับงานวิจัย -- การนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ -- การบรรยายลักษณะข้อมูลด้วยค่าสถิติเบื้องต้น -- การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
หนังสือทั่วไป
235 หน้า : แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
631 หน้า : ภาพประกอบ