หนังสือทั่วไป
xiii,623 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(11), 654 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
ix, 314 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
427 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
321 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
368 หน้า
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
(17), 491 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
280 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(10), 217 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
579 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
359 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
171 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
130 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
353 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารบัญ
 • คำนำ
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิจัยเชิงปริมาณ
 • บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
 • บทที่ 3 การพัฒนาโจทย์การวิจัย
 • บทที่ 4 ตัวแปร และการนิยาม
 • บทที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย และสมมติฐาน
 • บทที่ 6 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
 • บทที่ 7 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
 • บทที่ 8 การวิจัยเชิงทดลอง
 • บทที่ 9 การวิชัยเชิงสำรวจ
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์เนื้อหา
 • บทที่ 11 การวิเคราะห์ผู้รับสาร
 • บทที่ 12 การวิเคราะห์เชิงอภิมาน
 • บทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 14 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
 • บทที่ 15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการทำนาย
 • บทที่ 16 การประมวลผลข้อมูล
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
151 หน้า