หนังสือทั่วไป
152 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
191หน้า
หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไป
268หน้า ภาพประกอบ
  ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม2545-พฤษภาคม2546)
Note: ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม2545-พฤษภาคม2546)
หนังสือทั่วไป
228หน้า
หนังสือทั่วไป
285หน้า
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2550
Note: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2550
หนังสือทั่วไป
293หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
256 หน้า + 1 ซีดีรอม.
หนังสือทั่วไป
338 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม.
วารสาร
175 หน้า
  ปีที่ 13 เล่มที่ 38 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Note: ปีที่ 13 เล่มที่ 38 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554

Big town big time / 1999

หนังสือทั่วไป
198 p. : col. illus. ; 34 cm.
  The 100th anniversary of the creation of Greater New York via consolidation of what had previously been dozens of separate communities. These are the greatest moment in New York City history, recreated from the news and picture files of the New York Daily News. From Typhoid Mary to the opening of Yankee Stadium to the unforgettable blackout, it's a time to remember. This 224 page book is a colorful panoply of politics, culture, crime, sports, etc.... The personalities, the events, the flow of time. The Daily News, for so long the eyes and the ears of the city, chronicles the past and brings it back to life in "Big Town Big Time!"
The 100th anniversary of the creation of Greater New York via consolidation of what had previously been dozens of separate communities. These are the greatest moment in New York City history, recreated from the news and picture files of the New York Daily News. From Typhoid Mary to the opening of Yankee Stadium to the unforgettable blackout, it's a time to remember. This 224 page book is a colorful panoply of politics, culture, crime, sports, etc.... The personalities, the events, the flow of time. The Daily News, for so long the eyes and the ears of the city, chronicles the past and brings it back to life in "Big Town Big Time!"
หนังสือทั่วไป
422 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
512 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
294 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
466 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
243 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
257 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
 • บทที่ 2 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค
 • บทที่ 3 การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติค
 • บทที่ 5 การจำแนกกลุ่มตัวแปรด้วยเทคนิค
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม.
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
162 หน้า : ภาพประกอบ