หนังสือทั่วไป
192 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
27 หน้า
หนังสือทั่วไป
109 หน้า
หนังสือทั่วไป
221 หน้า
หนังสือทั่วไป
69 หน้า
หนังสือทั่วไป
55 หน้า ; 23 ซม.
    มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ปี่ที่ ๓๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิมพ์ถวายเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ปี่ที่ ๓๓ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
212 หน้า
    สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ประทานแก่นวกภิกษุ พรรษาปี พ.ศ. 2490-2493
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ประทานแก่นวกภิกษุ พรรษาปี พ.ศ. 2490-2493
หนังสือทั่วไป
205 หน้า
    สมเด็จพระวชิรญาณวงส์ พระสังฆราช วัดบวรนิเวศ ประทานแก่นวกภิกษุ พรรษาปี พ.ศ. 2490-2493 อุปกรณ์นักธรรม และธรรมศึกษาชั้นโท คู่มือนวกภิกษุและนักศึกษาธรรมทั่วไป
สมเด็จพระวชิรญาณวงส์ พระสังฆราช วัดบวรนิเวศ ประทานแก่นวกภิกษุ พรรษาปี พ.ศ. 2490-2493 อุปกรณ์นักธรรม และธรรมศึกษาชั้นโท คู่มือนวกภิกษุและนักศึกษาธรรมทั่วไป
หนังสือทั่วไป
45 หน้า ; 18 ซม.