หนังสือทั่วไป
427 หน้า
หนังสือทั่วไป
263 หน้า
หนังสือทั่วไป
416 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
265 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
288 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(32), 253 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ศาสนวิทยาและจริยสังคมวิทยา
 • บทที่ 2 กำเนิดและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 • บทที่ 3 การบังเกิดและแนวทางที่แท้ของพุทธปรัชญา
 • บทที่ 4 ญาณวิทาของพระพุทธศาสนา
 • บทที่ 5 พุทธภววิทยา
 • บทที่ 6 วิทยาอักซิโอในพุทธปรัชญา
 • บทที่ 7 ภารกิจของพระพุทธศาสนาต่อประเทศไทยและพุทธศิลปะในประเทศไทย
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
125 หน้า
  องคุลิมาล:นิยายเล่มแรกและเล่มเดียวของนักพุทธปรัชญาพ.ศ.2494เขียนโดยศรีดาวเรือง
Note: องคุลิมาล:นิยายเล่มแรกและเล่มเดียวของนักพุทธปรัชญาพ.ศ.2494เขียนโดยศรีดาวเรือง