หนังสือทั่วไป
3 เล่ม : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
198 หน้า
หนังสือทั่วไป
36 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
40 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
353 หน้า
หนังสือทั่วไป
(10), 237 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 พระพุทธศาสนาในประเทศจีนสมัยแรก
 • ตอนที่ 2 พระพุทธศาสนาในราชวงศ์ถัง
 • ตอนที่ 3 สถาบันสงฆ์
 • ตอนที่ 4 วัดในพระพุทธศาสนาและพนะพุทธศาสนาระดับชาวบ้าน
 • ตอนที่ 5 งานฉลองต่างๆ
 • ตอนที่ 6 การศึกษาทางศาสนา
 • ตอนที่ 7 นิกายสำคัญต่างๆ ในประเทศจีน
 • ตอนที่ 8 ความเสื่อมแห่งพุทธศาสนาในประเทศจีน
 • ตอนที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาในราชวงศ์สุง
 • ตอนที่ 10 พระไตรปิฎกจีน
หนังสือทั่วไป
147 หน้า