หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
321 หน้า
หนังสือทั่วไป
407 หน้า
หนังสือทั่วไป
294 หน้า
หนังสือทั่วไป
105 หน้า
หนังสือทั่วไป
316 หน้า
หนังสือทั่วไป
140 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
552 หน้า ตาราง
หนังสือทั่วไป
347 หน้า
    หนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา
Note: หนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา
หนังสือทั่วไป
347 หน้า
    หนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา
Note: หนังสือที่ได้รับรางวัลประเภทเรียบเรียงประกอบปาฐกถา
หนังสือทั่วไป
349 หน้า
หนังสือทั่วไป
283 หน้า : ภาพประกอบ