หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
321 หน้า
หนังสือทั่วไป
407 หน้า
หนังสือทั่วไป
88 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
243 หน้า
หนังสือทั่วไป
243 หน้า
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
157 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
297 หน้า
หนังสือทั่วไป
297 หน้า
หนังสือทั่วไป
143 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
156 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    ทฤษฎีการพัฒนาสังคม : ความคิดตะวันตก ; ความคิดตะวันออก -- ปฏิบัติการพัฒนาสังคม : จะพัฒนาอะไร ; แนวทางพัฒนาสังคมจากทฤษฎี ; การพัฒนา "คน" -- กลยุทธ์การพัฒนาสังคม -- หลักการพัฒนาชุมชนแบบจัดการ
ทฤษฎีการพัฒนาสังคม : ความคิดตะวันตก ; ความคิดตะวันออก -- ปฏิบัติการพัฒนาสังคม : จะพัฒนาอะไร ; แนวทางพัฒนาสังคมจากทฤษฎี ; การพัฒนา "คน" -- กลยุทธ์การพัฒนาสังคม -- หลักการพัฒนาชุมชนแบบจัดการ
หนังสือทั่วไป
552 หน้า ตาราง
หนังสือทั่วไป
153 หน้า
หนังสือทั่วไป
579 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
146 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
122 หน้า
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
133 หน้า
หนังสือทั่วไป
275 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
275 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(6), 250 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.