หนังสือทั่วไป
275 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(6), 250 หน้า : ภาพประกอบ