หนังสือทั่วไป
94 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
166 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
219 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
115 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
94 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • กระบวนทัศน์ใหม่ : เมืองนำประเทศ
 • เมืองของไทย คือบ้านของเรา
 • จังหวัดที่เป็นหน่วยหลักในการพัฒนาประเทศ
 • การบริหารเมืองยุคใหม่ด้วยแนวคิดวิถีตะวันออก
หนังสือทั่วไป
89 หน้า
หนังสือทั่วไป
268 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • บทที่ 2 ภุมิใจในแผ่นดินไทย
 • บทที่ 3 โรงเรียนและมหาวิทยาลัยของผม
 • บทที่ 4 บูรพาภิวัตน์และโลกที่เปลียนไป
 • บทที่ 5 ท่องในต่างแดน
 • บทที่ 6 หลั่นล้าอีโคโนมี
 • บทที่ 7 มองโลก มองไทย เพื่ออนาคตไทย
หนังสือทั่วไป
(19), 185 หน้า 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
32 หน้า