หนังสือทั่วไป
215 หน้า
หนังสือทั่วไป
206 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า
หนังสือทั่วไป
351 หน้า
หนังสือทั่วไป
118 หน้า
หนังสือทั่วไป
432 หน้า
หนังสือทั่วไป
392 หน้า
  แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง และความเป็นมาของกฎหมายว่า ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง -- ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการ พิจารณาทางปกครอง -- คู่กรณีในการทำคำสั่ง ทางปกครอง -- การพิจารณาออก คำสั่งทางปกครอง -- ผลของคำ
แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครอง และความเป็นมาของกฎหมายว่า ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง -- ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการ พิจารณาทางปกครอง -- คู่กรณีในการทำคำสั่ง ทางปกครอง -- การพิจารณาออก คำสั่งทางปกครอง -- ผลของคำ
หนังสือทั่วไป
72 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
368 หน้า
หนังสือทั่วไป
503 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการศึกษา
 • บทที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา
 • ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์การทางการศึกษา
 • ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคลากรทางการศึกษา
 • ส่วนที่ 4 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่เก่ยวกับการศึกษา
 • บทที่ 3 การฟ้องคดีต่อศาลปกครองในข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง
 • ส่วนที่ 2ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับเงื่อนไขในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
 • ส่วนที่ 3 แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในคดีที่เกี่ยวกับการศึกษา