หนังสือทั่วไป
191หน้า
หนังสือทั่วไป
268หน้า ภาพประกอบ
    ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม2545-พฤษภาคม2546)
Note: ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม2545-พฤษภาคม2546)
หนังสือทั่วไป
158หน้า ภาพประกอบ ตาราง
หนังสือทั่วไป
466 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
130 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
1104 หน้า
    ชุดอารยธรรมตะวันออก
ชุดอารยธรรมตะวันออก
หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
402 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
46 หน้า : ภาพประกอบสี
    เอกสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ลำดับที่ 2/2546 ในโอกาสฉลองครบรอบ 700 ปีลายสือไทย
เอกสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ลำดับที่ 2/2546 ในโอกาสฉลองครบรอบ 700 ปีลายสือไทย
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
219 หน้า : ภาพประกอบ