หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 อีสานนับแต่อดีต ประวัติศาสตร์การกำเนิดชุมชนแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง
  • วัฒนธรรมแถบภาคอีสานที่คล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • สินค้าและสถานที่ขึ้นชื่อในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน
  • บทที่ 2 อีสานกับการก้าวสู่อนาคต
  • บทบาทของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานหลังเปิด AEC
  • โครงการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • ศักยภาพภูมิภาคอีสานกับ AEC