หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ผลการวิจัยสู่แนวทางการปรับพฤติกรรมนักเรียน
 • บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม
 • บทที่ 4 การปรับพฟติกรรมนักเรียนด้วยแบบรับฟ้อง
 • บทที่ 5 ประโยชน์ของการใช้แบบรับฟ้อง
 • บทที่ 6 คุ่มือคาุในการใช้แบบรับฟ้องปรับพฤติกรรมนักเรียน
หนังสือทั่วไป
ฟ, 271 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 เอกสารและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทย 4.0
 • คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทย 4.0
 • สมรรถนะครูที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทย 4.0
 • ระบบการผลิตครู
 • ระบบการพัฒนาครูของประเทศไทย
 • กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตครู
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 หลักการ ทฤษฎี ความคิดสร้างสรรค์
 • บทที่ 2 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • บทที่ 3 กิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์
 • บทที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
หนังสือทั่วไป
228 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • ประเทศไทย 4.0
 • แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579
 • การจัดการเรียนรู้ในศควรรษที่ 21...
หนังสือทั่วไป
291 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • USA ทวิภาคีในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • GERMANY ทวิภาคีในประเทศเยอรมนี
 • ENGLAND ทวิภาคีในประเทศอังกฤษ
 • NORWAY ทวิภาคีในประเทศนอร์เวย์
 • DENMARK ทวิภาคีในประเทศเดนมาร์ก
 • SWEDEN ทวิภาคีในประเทศสวีเดน
 • SWITZERLAND ทวิภาคีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • AUSTRALIA ทวิภาคีในประเทศออสเตรเลีย
 • AUSTRIA ทวิภาคีในประเทศออสเตรีย
 • SOUTH KOREA ทวิภาคีในประเทศเกาหลีใต้
 • BEST PRACTICES แนวปฏิบัติที่ดี 10 ประเทศ
 • THAILAND ทวิภาคีในประเทศไทย
 • ALTERNATIVES FOR DUAL VOCATIONAL SYSTEM IN THAILAND ทางเลือกในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับประเทศไทย
หนังสือทั่วไป
(6), 410 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ความเป็นมาของวิชาชีพครูในประเทศไทย
 • บทที่ 3 กระบวนการผลิตครู
 • บทที่ 4 กระบวนการพัฒนาครู
 • บทที่ 5 มาตรฐานวิชาชีพครู
 • บทที่ 6 การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21
 • บทที่ 7 ครูดีในยุคประเทศไทย 4.0
 • บทที่ 8 การพัฒนาครูของต่างประเทศ
หนังสือทั่วไป
(vi), 233 หน้า ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การจัดการศึกษาอิงมาตรฐาน
 • บทที่ 2 การประเมินทางการศึกษาในยุคการศึกษาอิงมาตรฐาน
 • บทที่ 3 การจัดการเรียนรู้และการประเมินที่สอดคล้องกับหลักสูตรอิงมาตรฐาน
 • บทที่ 4 ทฤษฎีการทดสอบสำหรับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
 • บทที่ 5 หลักฐานของความเหมาะสมของการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน
 • บทที่ 6 การวัดความสอดคล้องของมาตรฐานการเรยนรู้กับการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
 • บทที่ 7 การประเมินร่วมสมัยสำหรับการจัดการศึกษาอิงมาตรฐาน
 • บทที่ 8 การกำหนดเกณฑ์การประเมินอิงมาตรฐาน
 • บทที่ 9 การรายงานและการใช้ผลการประเมินอิงมาตรฐาน
หนังสือทั่วไป
335 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ความสำคัญของการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาและฐานคิดที่เกี่ยวข้องในวิธีวิทยา
 • บทที่ 1 ภาษาและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในวิถีแห่งความเป็นมนุษย์
 • 2. ชาติพันธุ์วิทยา : รากเหง้าของวิธีวิทยาการวิเคราะห์การสนทนา
 • บทที่ 3 ฐานคิดของวิธีวิทยาการวิเคราะห์การสนทนา
 • บทที่ 4 การถ่ายเสียง การถอดบทสัมภาษณ์ การใช้เครื่องหมายในบทสัมภาษณ์
 • ส่วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัววิธีวิทยา
 • บทที่ 5 การผลัดเปลี่ยนการพูด Turn taking
 • บทที่ 6 คู่วัจนกรรม Adjacency Pairs
 • บทที่ 7 การเป็นไปตามคาด Preference Oraganisation
 • บทที่ 8 การปรับแก้ Repair
 • ส่วนที่ 3 การวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย การวิเคราะห์การสนทนา บทที่ 9 การสนทนาธรรมดา การสนทนาในองค์กร
 • บทที่ 10 การกำหนดหัวข้อการวิจัย
 • บทที่ 11 จริยธรรมการวิจัยในคนภายใต้วิธีการวิจัยการวิเคราะห์การสนทนา
 • ส่วนที่ 4 กระบวนการวิจัย
 • บทที่ 12 การลงพื้นที่และการเข้าถึงข้อมูล
 • บทที่ 13 การเก็บข้อมูล
 • บทที่ 14 การเก็บรักษาและการเตรียมข้อมูล
 • บทที่ 15 การวิเคราะห์ข้อมูล
 • บทที่ 16 การรายงานผลการวิจัย การนำเสนอข้อมูลการวิจัย
 • บทที่ 17 ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง
 • - ส่วนที่ 5 การประยุกต์และตัวอย่างงานวิจัย
 • บทที่ 18 การประยุกต์ใช้ในการวิจัยการประชาสัมพันธ์
 • บทที่ 19 การวิจัยการสื่อสารในบริบทธุรกิจ
 • บทที่ 20 การวิจัยการสื่อสารในงานสาธารณสุข
หนังสือทั่วไป
(16), 360 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาระดับข้อความ
 • บทที่ 2 บริบท ชนิดของตัวบท และประเภทของข้อความ
 • บทที่ 3 โครงสร้างข้อความและการเชื่อมโบง
 • บทที่ 4 กลวิธีทางภาษาในข้อความ
 • บทที่ 5 การวิเคราะห์เรื่องเล่า
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์บทสนทนา
 • บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อความกับชาติพันธุ์วรรณนา
 • บทที่ 8 บทส่งท้าย การศึกษาวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อความ
หนังสือทั่วไป
204 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 • สาระของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 • อาจารย์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 • บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิเคราะห์
 • บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์
 • บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ การศึกษา 4.0 ความหวังของประเทศไทย
 • ประเทศไทย 4.0 : การศึกษาไทย 4.0
 • การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา
 • 3 แนวคิด 3 มุมมองการศึกษา 4.0
 • Leapfrog 4.0 : พลวัตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • การศึกษาไทย 4.0 : การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
 • อุตสาหกรรม 4.0 : พลังผลักดันต่อการศึกษาไทย 4.0
 • สี่เสาหลัก (4 Pillars) ของการศึกษา 4.0
 • จากผลผลิตสู่นวัตกรรม
 • 4 ขั้นของนวัตกรรม
 • ทักษะสำหรับนวัตกร
 • Critical Skills
 • Creative Skills
 • Design Skills
 • Selective Skills
 • Productive Skills
 • Problem-Solving Skills
 • Entrepreneurial Skills
 • Leadership Skills
 • Responsible Skills
 • Social Consciousness Skills
 • สอนแบบไม่สอน : การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผลผลิต
 • การเรียนการสอนแบบ CRP : การสอนเพื่อสร้างผลผลิตคุณภาพ
 • 24/7... ทุกคน ทุกวิชา ทุกภาคการศึกษา
 • อยากรู้ อยากดู ED.4.0 มาที่วไลยอลงกรณ์
 • การศึกษา 4.0 : เราต้องแปลงกับดักให้เป็นความหวังดี
 • บทสรุป : ความสำเร็จและความล้มเหลวงของการศึกษา 4.0
หนังสือทั่วไป
w, 211 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาคที่ 1 การศึกษาพหุวัฒนธรรม ความหมายและแนวคิด
 • ภาคที่ 2 ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการเคลื่อนคัวการศึกษาพหุวัมนธรรมในสหภาพยุโรป
 • ภาคที่ 3 โรงเรียนและปฏิบัติการทางวัฒนธรรม