หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ก่อนเปิดฉากม่านชีวิต "สามัญชนจีน"
 • ก้าวไปให้พ้นกรงขัง "เยาวราช"
 • โลกของคนจีนในกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๗
 • เศรษฐสัมพันธ์ระหว่าง "จีนหลากชนชั้น" กับ "โอกาส" และ "ความขัดแย้ง" ในสังคมกรุงเทพฯ
 • อาวุธของคนยาก : "การเมืองวัฒนธรรม" กับ "การต่อต้านรัฐและสังคม"
 • กบฏสามัญชนจีนใน "จลาจลพลับพลาไชย" "ความทรงจำ" และ "ความจริง"
หนังสือทั่วไป
337 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
x, 190 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 มณฑลซานตง... แหล่งตำนานก๊กฉีและก๊กหลู่
 • บทที่ 2 ความเป็นมาเกี่ยวกับมณฑลซานตง
 • บทที่ 3 การปกครองมณฑลซานตง...สภาประชาชน
 • บทที่ 4 การปกครองมณฑลซานตง...รัฐบาลประชาชน
 • บทที่ 5 พลังทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังสภาผู้แทนและรัฐบาล
 • บทที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลซานตง
 • บทที่ 7 นโยบายการพัฒนาชนบทของมณฑลซานตง
 • บทที่ 8 เปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นไทยกับมณฑลซานตง
 • บทที่ 9 สรุปผลการศึกษาและประโยชน์ที่ได้รับ
หนังสือทั่วไป
258 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • อุดมคติของหลักนิติธรรม
 • แองโกล-อเมริกันโมเดล (เน้นเรื่องรัฐธรรมนูญอเมริกัน)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 1 : ความไม่สมบูรณ์แบของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมแบบเสรี (liberal constitutionalism)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 2 : ประชาธิปไตย หรือภาพลวงตาของเสรีภาพ
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 1 : การรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 2 : เหนือกว่าการรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
หนังสือทั่วไป
260 หน้า
  รวบรวมภูมิปัญญาของบรรพชนจีนในประวัติศาสตร์ว่ายุทธวิธีการรบในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการเอาชนะข้าศึกด้วยการใช้อุบาย กำลังและพลิกแพลงสถานการณ์เพื่อนำกองทัพสู่ชัยชนะ
รวบรวมภูมิปัญญาของบรรพชนจีนในประวัติศาสตร์ว่ายุทธวิธีการรบในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการเอาชนะข้าศึกด้วยการใช้อุบาย กำลังและพลิกแพลงสถานการณ์เพื่อนำกองทัพสู่ชัยชนะ
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ตารางประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สาธารณรัฐอินเดีย
 • สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พระราชอาณาจักรลาว
 • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
หนังสือทั่วไป
227 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
307 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
276 หน้า : 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ประชาธิปไตยแบบอำนาจนิยมของประเทศจีน
 • 2. พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนใช้วิธีอย่างไรในการปกครองประเทศ
 • 3. การปราบคอร์รัปชันของ สี จิ้นผิง
 • 4. บทวิเคราะห์ระบบสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน
 • 5. ระบบสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของประเทศจีน
 • 6. สังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์ของจีน
 • 7. กองทัพกับการเมืองการปกครองจีน
 • 8. กลไกการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและความท้าทายที่พรรคกำลังเผชิญ
 • 9. สีจิ้นผิงกับการปกครองประเทศตามกฎหมาย : แนวคิด ปฏิรูปและปฏิบัติ - 10. ความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนในประทศจีนในปัจจุบัน
 • 11. การพัฒนารถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • 12. องค์กรกำกับดูแลในพรรคคอมมิวนิสต์จีน : คณะกรรมการตรวจสอบวินัยส่วนกลางและการต่อต้านการทุจริตของจีน
 • 13. การปรับยุทธศาสตร์การต่างประเทศที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านของประธานาธิบดีสี จิ้งผิง กับความสัมพันธ์ไทย-จีน
 • 14. เศรษฐกิจจีนภายใต้สภาวะใหม่
 • 15. การก่อตั้ง การดำเนินงาน และลักษณะพิเศษของธนาคารเพื่อการลงทุนโครงการพื้นฐานแห่งเอเชีย
หนังสือทั่วไป
352 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • ยูเนสโกยกย่อง "พุทธทาสภิกขุ" เป็นบุคคลสำคัญของโลก
 • ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้วางรากฐานเศรษฐกิจประเทศไทย
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบมราชกุมารี
 • เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทูตวัฒนธรรม
 • ประวัติศาสตร์จีนยาวนาน 5,000 ปี
 • สัมพันธไมตรีไทย-จีน ยาวนานนับโบราณกาล
 • เจิ้งเหอ ยุคแรกเดินเรือการค้า
 • สมัยรัชกาลที่ 4 พระยาทสมเด็๗พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ดร.ซุนยัดเซ็น
 • สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • กำเนิดเจ้าสัวสยามรุ่นใหม่
 • สมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • สมัยรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
 • หัวเฉียว หัวอี้ ชาวจีนโพ้นทะเล
 • อัตลักษณ์ของชาวจีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ฮากกา
 • ประวัติศาสตร์ชาวจีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ฮากกา และกวางตุ้ง
 • สาธารณรัฐจีน
 • ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน)
 • สงครามอินโดจีน (Indochina Wars)
 • ความฝันชาวจีน
 • เส้นทางสายไหม
หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไป
278 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม Green Lake นครคุนหมิง
Note: บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม Green Lake นครคุนหมิง
TOC:
 • การสัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์วัฒนธรรม จ้วง- ไท - ไทย
 • ความหมายของไป๋เยว่ต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยประเทศไทย
 • ที่ต้ัง ที่มา และการเคลื่อนย้ายของชนชาติไท และชนชาติข้างเคียง การทำความเข้าใจเบื้องต้นจากข้อมูลภาษาศาสตร์ พันธุศาสตร์ และโบราณคดี