หนังสือทั่วไป
xii, 394 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทนำ : ฟาตีเย๊าะกับชีวิตประจำวันของการค้าข้ามแดน
  • นักเรียนมานุษยวิทยาศึกษาตลาดปาดังเบซาร์
  • พื้นที่ชายแดน รอยต่อชาติพันธุ์และชีวิตประจำวันของการข้ามแดน
  • ปาดังเบซาร์ : เมืองการค้าชายแดน
  • คนข้ามแดนที่ปาดังเบซาร์
  • ชีวิตประจำวันของการค้าข้ามแดน
  • พื้นที่ชีวิตที่ตลาดปาดังเบซาร์มาเลเซียกับปฏิบัติการทางการค้าข้ามแดน
  • เสื้อผ้ากับการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมของชนชายแดนมาเลเซีย
  • บทสรุป : การเกิดขึ้นของพื้นที่ชีวิตในตลาดปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซียกับการทบทวนความทรงจำของผู้เขียน