หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
526 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Note: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
TOC:
  • ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม : บทนำ
  • นโยบายต่างประเทศของเวียดนามต่อไทย
  • นโยบายต่างประเทศของไทยต่อเวียดนาม
  • ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพนธืไทย-เวียดนาม
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ภาพประกอบ
    ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย
ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย
หนังสือทั่วไป
266 หน้า : ภาพประกอบ.