หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
320 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
224หน้า ภาพประกอบ
    วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มิ.ย.-พ.ย.42)
Note: วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มิ.ย.-พ.ย.42)
หนังสือทั่วไป
55 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
287 หน้า
หนังสือทั่วไป
364 หน้า
หนังสือทั่วไป
148 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
204 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ