หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
320 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
224หน้า ภาพประกอบ
    วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มิ.ย.-พ.ย.42)
Note: วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มิ.ย.-พ.ย.42)
หนังสือทั่วไป
55 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
287 หน้า
หนังสือทั่วไป
364 หน้า
หนังสือทั่วไป
148 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
204 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
448 หน้า

ล้านนา / 2542

หนังสือทั่วไป
309 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
    ชื่อเรื่อง จากปกนอก
Note: ชื่อเรื่อง จากปกนอก
หนังสือทั่วไป
332 หน้า
หนังสือทั่วไป
344 หน้า

100 Language Games / 2542

หนังสือทั่วไป
237 หน้า
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
425 หน้า
หนังสือทั่วไป
153 หน้า
หนังสือทั่วไป
146 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
579 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
942 หน้า
หนังสือทั่วไป
185 หน้า : ภาพประกอบ, ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
124 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
386 หน้า : แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
113 หน้า
หนังสือทั่วไป
95 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
309 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
361 หน้า
หนังสือทั่วไป
340 หน้า
หนังสือทั่วไป
90 หน้า
    เมษายน-พฤษภาคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
เมษายน-พฤษภาคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
หนังสือทั่วไป
88 หน้า
หนังสือทั่วไป
182 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า
หนังสือทั่วไป
326 หน้า
หนังสือทั่วไป
384 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
429 หน้า : ภาพประกอบ
    โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: โครงการตำราวิชาการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ
หนังสือทั่วไป
170 หน้า
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
421 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
807 หน้า
หนังสือทั่วไป
(4), 136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
213 หน้า
หนังสือทั่วไป
197 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
430 หน้า
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
195 หน้า
หนังสือทั่วไป
242 หน้า
หนังสือทั่วไป
121 หน้า
หนังสือทั่วไป
408 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
2 เล่ม
หนังสือทั่วไป
88 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
210 หน้า