100 Language Games / 2542

หนังสือทั่วไป
237 หน้า
หนังสือทั่วไป
360 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ 88 ปี วันที่ 27 มีนาคม 2542
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ 88 ปี วันที่ 27 มีนาคม 2542
หนังสือทั่วไป
656 หน้า

At the Restaurant / 2542

หนังสือทั่วไป
300 หน้า
หนังสือทั่วไป
396 หน้า
หนังสือทั่วไป
381 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
213 หน้า
หนังสือทั่วไป
468 หน้า
หนังสือทั่วไป
377 หน้า
หนังสือทั่วไป
192 หน้า