หนังสือทั่วไป
1180 หน้า
หนังสือทั่วไป
262 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
183 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
134 หน้า
หนังสือทั่วไป
384 หน้า
หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
387 หน้า
หนังสือทั่วไป
532 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
97 หน้า ภาพประกอบ
    งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท งานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท งานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ