หนังสือทั่วไป
158หน้า ภาพประกอบ ตาราง
หนังสือทั่วไป
130 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
1104 หน้า
    ชุดอารยธรรมตะวันออก
ชุดอารยธรรมตะวันออก
หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
219 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
448 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า
หนังสือทั่วไป
135 หน้า
    รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2546
Note: รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 2546
หนังสือทั่วไป
142 หน้า
    ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
Note: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
351 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
328 หน้า
หนังสือทั่วไป
272 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
281 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
574 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
365 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
348 หน้า : ตาราง