หนังสือทั่วไป
252 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
236 หน้า : แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
111 หน้า
หนังสือทั่วไป
1180 หน้า
หนังสือทั่วไป
206 หน้า
หนังสือทั่วไป
228 หน้า
    สื่อและบทบาทของสื่อ -- ข่าวและคนทำข่าว -- ภาพ มายาภาพ และเสรีภาพของสื่อ
สื่อและบทบาทของสื่อ -- ข่าวและคนทำข่าว -- ภาพ มายาภาพ และเสรีภาพของสื่อ
หนังสือทั่วไป
530 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
(13), 175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
604 หน้า
หนังสือทั่วไป
604 หน้า