หนังสือทั่วไป
240 หน้า ภาพประกอบ:
หนังสือทั่วไป
295 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
568 หน้า
หนังสือทั่วไป
179 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
324 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
235 หน้า
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
281 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
163 หน้า : แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
147 หน้า : ตาราง
    งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษาการศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เสนอ พ.ศ. 2547
Note: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษาการศาสนา และการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 เสนอ พ.ศ. 2547