หนังสือทั่วไป
272หน้า
หนังสือทั่วไป
367 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
147 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
163 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
124 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
79 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
188 หน้า : ตาราง
    ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ, 2549
Note: ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ, 2549
หนังสือทั่วไป
219 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
351หน้า
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบ