หนังสือทั่วไป
(ก-ฌ)97หน้า
  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
หนังสืออ้างอิง
130 หน้า
  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
สารนิพนธ์
(ก-ซ)90 หน้า
  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2550
หนังสือทั่วไป
407 หน้า : ภาพประกอบ
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข -- สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารสาธารณสุข -- โครงสร้างการบริหารและการบริการสาธารณสุขในประเทศไทย -- นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข -- การอำนวยการ การควบคุมกำกับงาน และการประเมินผล -- การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข -- การบริหารสาธารณสุขยุคใหม่
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข -- สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารสาธารณสุข -- โครงสร้างการบริหารและการบริการสาธารณสุขในประเทศไทย -- นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข -- การอำนวยการ การควบคุมกำกับงาน และการประเมินผล -- การบริหารทรัพยากรสาธารณสุข -- การบริหารสาธารณสุขยุคใหม่
หนังสือทั่วไป
339 หน้า : ภาพประกอบสี
  View TOC
TOC:
 • พระราชประวัติรัชการลที่ 9
 • ประวัติพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
 • พระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 3 รอบ พระนักษัตร (ปีเถาะ หรือ 36 พรรษา) 5 ธันวาคม 2506
 • พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา 29 สิงหาคม 2508
หนังสือทั่วไป
138 หน้า
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
76 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
844 หน้า : 29 ซม.
  จัดพิมพ์ในโอกาสการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสุงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2550
Note: จัดพิมพ์ในโอกาสการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสุงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2550
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ