หนังสือทั่วไป
185 หน้า
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี
    งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่9-10พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550
Note: งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่9-10พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550
หนังสือทั่วไป
206 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบสี

ENGLISH GRAMMAR / 2550

หนังสือทั่วไป
1,093 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
350 หน้า
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
442 หน้า
หนังสือทั่วไป
1,150 หน้า, 2 เล่ม
หนังสือทั่วไป
119 หน้า
    แด่นายวิภัทร-นางอารีย์ อุวรรณโณ ผู้เป็นบิดามารดาและปฐมาจารย์ที่ให้กำเนิดชีวิตและปัญญาแก่ผู้เขียน
Note: แด่นายวิภัทร-นางอารีย์ อุวรรณโณ ผู้เป็นบิดามารดาและปฐมาจารย์ที่ให้กำเนิดชีวิตและปัญญาแก่ผู้เขียน
หนังสือทั่วไป
353 หน้า