วารสาร
หน้า
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม.
  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบโทอิกฯ การสอบโทอิกฯ ในส่วนการพูด แบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงความสามารถ ตัวอย่างการทำข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ เป็นต้น ซึ่งในท้ายเล่มจะมีบรรณานุกรมประกอบ สามารถศึกษาแล้วทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญคือ มี CD ที่บันทึกเสียงโดยอาจารย์ชาวอังกฤษให้ได้ฝึกออกเสียงตามไปอีกด้วย
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบโทอิกฯ การสอบโทอิกฯ ในส่วนการพูด แบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงความสามารถ ตัวอย่างการทำข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ เป็นต้น ซึ่งในท้ายเล่มจะมีบรรณานุกรมประกอบ สามารถศึกษาแล้วทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญคือ มี CD ที่บันทึกเสียงโดยอาจารย์ชาวอังกฤษให้ได้ฝึกออกเสียงตามไปอีกด้วย
หนังสือทั่วไป
(ล), 302 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบ
  9 บทความคัดสรรจาก 8 ประเทศ ในงานประชุมวิชาการ TK Conference on Reading 2012
9 บทความคัดสรรจาก 8 ประเทศ ในงานประชุมวิชาการ TK Conference on Reading 2012
หนังสือทั่วไป
257 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
362 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • แนวความคิด ทฤษฎี และงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
 • วิวัฒนาการและแนวความคิดที่เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ
 • แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย
 • บทสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.
หนังสือทั่วไป
279 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
1389 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
  ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาการสลายการชุมนุม กรณี เม.ย.- พ.ค. 53 (ศปช)
ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาการสลายการชุมนุม กรณี เม.ย.- พ.ค. 53 (ศปช)
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ, บรรณานุกรม ; 21 ซม.
  Summary : รวบรวมการกำเนิดความคิด พัฒนาการทางทฤษฎี และข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลาย โดยนำเสนอผ่านลายเส้นการ์ตูน เพื่ออธิบายถึงหลักสำคัญของมาร์กซิสม์เอาไว้เป็นลำดับขั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไล่เรียงตั้งแต่วัตถุนิยมเชิงวิภาษวิธีเศรษฐศาสตร์การเมือง ปรัชญาว่าด้วยความแปลกแยก การปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพฯลฯ
Summary : รวบรวมการกำเนิดความคิด พัฒนาการทางทฤษฎี และข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลาย โดยนำเสนอผ่านลายเส้นการ์ตูน เพื่ออธิบายถึงหลักสำคัญของมาร์กซิสม์เอาไว้เป็นลำดับขั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไล่เรียงตั้งแต่วัตถุนิยมเชิงวิภาษวิธีเศรษฐศาสตร์การเมือง ปรัชญาว่าด้วยความแปลกแยก การปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพฯลฯ
หนังสือทั่วไป
196 หน้า