หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
115 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
354 หน้า
หนังสือทั่วไป
339 หน้า
    คำอธิบาย : สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบบรรจุเข้าเป็น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน สังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาแล
คำอธิบาย : สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบบรรจุเข้าเป็น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน สังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาแล
หนังสือทั่วไป
436 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
262 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
354 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
340 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
151 หน้า
หนังสือทั่วไป
258 หน้า
หนังสือทั่วไป
308 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.