หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ตารางประกอบ ; 25 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ภาพรวมเป้าหมายและแนวทางทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภูมิภาคนิยม
 • บทที่ 3 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 • บทที่ 4 ยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นกับการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
 • บทที่ 5 ประชาคมอาเซียนตะวันออกภายใต้ ERIA : บทบาทของญี่ปุ่นต่อคลังสมองกับการพัฒนาประชาคมเอเซียตะวันออก
 • บทที่ 6 การขนส่งระหว่างประเทศกับความมั่นคงใหม่ในเอเขียตะวันออกเฉียงใต้
 • บทที่ 7 คุณค่าในการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศ : CADP กับการศึกษาการพัฒนาการขนส่งระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 • บทที่ 8 อำนาจของความรู้ต่อการพัฒนาตัวเองภูมิภาคนิยม
 • บทที่ 9 บทส่งท้าย
หนังสือทั่วไป
254 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาค 1 ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ตอน 1 เหตุลงโทษ
 • ส่วนที่ 2 ออกเช็คชอบ
 • ส่วนที่ 3 เพื่อชำระหนี้
 • ส่วนที่ 4 หนี้มีอยู่จริง
 • ส่วนที่ 5 หนี้บังคับได้
 • ส่วนที่ 6 มีลักษณะหรือการกระทำตามที่กฎหมายกำหนด
 • ส่วนที่ 7 ยื่นเช็คเพื่อให้ใชเเงินโดยชอบ
 • ส่วนที่ 8 ธาคารปฏิเสธไม่ใช้เงินตามเช็ค
 • ส่วนที่ 9 ผู้ออกเช็คมีความผิด
 • ส่วนที่ 10 ระวางโทษ
 • ส่วนที่ 11 เป็นผู้เสียหาย
 • ส่วนที่ 12 ร้องทุกข์ชอบ
 • ส่วนที่ 13 สอบสวนชอบ
 • ส่วนที่ 14 ไม่ขาดอายุความ
 • ส่วนที่ 15 บรรยายฟ้องชอบ
 • ส่วนที่ 16 เหตุเกิดในเขตอำนาจศาล
 • ตอน 2 เหตุยกฟ้อง ส่วนที่ 1 ไม่เป็นผู้ออกเข็ค
 • ส่วนที่ 2 ออกเช็คไม่ชอบ
 • ส่วนที่ 3 ไม่ใช่เพื่อชำระหนี้
 • ส่วนที่ 4 หนี้ไม่มีอยู่จริง
 • ส่วนที่ 5 หนี้บั คับไม่ได้
 • ส่วนที่ 6 ไม่มีลักษณะหรือการกระทำตามที่กฎหมายกำหนด
 • ส่วนที่ 7 ยื่นเช็คเพื่อให้ใช้เงินโดยไม่ชอบ
 • ส่วนที่ 8 ธนาคารไม่ได้ปฏิเสธการใช้เงินตามเช็ค
 • ส่วนที่ 9 ผู้ออกเช็คไม่มีความผิด
 • ส่วนที่ 10 ขาดอายุความ
 • ส่วนที่ 11 ไม่เป็นผู้เสียหาย
 • ส่วนที่ 12 ร้องทุกข์ไม่ชอบ
 • ส่วนที่ 13 สอบสวนไม่ชอบ
 • ส่วนที่ 14 บรรยายฟ้องไม่ชอบ
 • ส่วนที่ 15 เหตุเกิดนอกเขตอำนาจศาล
 • ตอน 3 เหตุจำหน่ายคดี ส่วนที่ 1 จำเลยตาย
 • ส่วนที่ 2 ถอนฟ้อง
 • ส่วนที่ 3 ถอนคำร้องทุกข์
 • ส่วนที่ 4 ยอมความ
 • ส่วนที่ 5 คดีเลิกกัน
 • ส่วนที่ 6 มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้อง
 • ส่วนที่ 7 จำหน่ายคดีชั่วคราว
 • ตอน 4 กรณีอื่น ๆ ส่วนที่ 1 โจทก์ตายหรือล้มละลาย
 • ส่วนที่ 4 จำเลยล้มละลาย
 • ส่วนที่ 3 ศาลทหาร
 • ภาค 2 กระบวนพิจารณาในการดำเนินคดีเช็ค
 • ตอน 1 ก่อนฟ้อง
 • ส่วนที่ 1 การผัดฟ้อง และการฝากขัง
 • ส่วนที่ 2 สอบสวน
 • ส่วนที่ 3 ปล่อยชั่วคราว
 • ตอ 2 นับแต่ยื่นฟ้องถึงก่อนพิพากษา
 • ส่วนที่ 1 ฟ้อง ไต่สวนมูลฟ้อง
 • ส่วนที่ 2 พิจารณา
 • ตอน 3 พิพากษา
 • ส่วนที่ 1 ไม่เกินคำขอ
 • ส่วนที่ 2 ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาแตกต่างกับข้อเท็จจริง
 • ส่วนที่ 3 กรรมเดียว หลายกรรม
 • ส่วนที่ 4 ลดโทษ
 • ส่วนที่ 5 เพิ่มโทษ
 • ส่วนที่ 6 ยกโทษจำคุก หรือกำหนดให้น้อยลง
 • ส่วนที่ 7 ปรับ กักขัง
 • ส่วนที่ 8 รอการกำหนดโทษ รอการลงโทษ
 • ส่วนที่ 9 บวกโทษ
 • ส่วนที่ 10 นับโทษต่อ
 • ส่วนที่ 11 หักวันคุมขัง
 • ภาค 3 ความผิดเกี่ยวเนื่องกับเช็ค ส่วนที่ 1 แจ้งความเท็จ
 • ส่วนที่ 2 ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ
 • ส่วนที่ 3 เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น
 • ส่วนที่ 4 ปลอมเอกสาร
 • ส่วนที่ 5 ลักทรัพย์
 • ส่วนที่ 6 ฉ้อโกง
 • ส่วนที่ 7 โกงเจ้าหนี้
 • ส่วนที่ 8 ยักยอก
 • ส่วนที่ 9 รับของโจร
 • ส่วนที่ 10 ทำให้เสียทรัพย์
 • ภาคผนวก
หนังสือนักธรรม บาลี
382 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
103 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
219 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
xi, 880 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • I ปฐมนิเทศ
 • II แบบเรียนเบื้องต้นว่าด้วยวินัยห้าประการ
 • III เปิดประตูชั้นเรียน
 • IV การมองเห็นผู้เรียน
 • V การปฏิบัติ
 • VI การสนทนาที่ก่อผลดี
 • VII การคิดเชิงระบบในชั้นเรียน
 • VIII เข้าสู่โรงเรียน
 • IX วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
 • X ความเป็นจรริงในปัจจุบัน
 • XI การพัฒนา
 • XII ความเป็นผู้นำ
 • XIII เคลื่อนเข้าหาชุมชน
 • XIV อัตลักษณ์
 • XV ความสัมพันธ์
 • XVI ความยั่งยืน
 • XVII บทส่งท้าย
หนังสือนักธรรม บาลี
260 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
94 หน้า : ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. บทนำ
 • 2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและบริหารจัดการ
 • 3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน
 • 4. ขั้นตอนเทคนิคการปฏิบัติงานและกรณีศึกษา
 • 5. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
 • ภาคผนวก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พงศ. 2558 และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 2556
หนังสือทั่วไป
204 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 • สาระของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 • อาจารย์ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 • บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิเคราะห์
 • บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์
 • บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
หนังสือทั่วไป
74 หน้า : ตารางประกอบ, แผนภูมิ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • โครงสร้างการบริหารจัดการ
 • บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
 • หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
 • วิธีการปฏิบัติงาน เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง
 • แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน
 • แผนการปฏิบัติงาน
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • เทคนิคการปฏิบัติงาน
 • วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ
หนังสือทั่วไป
(vi), 481 หน้า ; 21 ซม.
  รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 16
Note: รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 16
TOC:
 • หลักนิติธรรมกับการบริหารสาธารณะของรัฐ
 • หลักการประชาธิปไตยในความหลากหลายรูปแบบ
 • หลักจรรยาบรรณนักกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน
 • การรับรองสิทธิมนุษยชนที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • ความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้หลักนิติธรรม
 • การจัดระเบียบประโยชน์มหาชนใระบบนิติรัฐกับคุณูปการของศาลรัฐธรรมนูญ
 • อำนาจองค์กรตุลาการในมิติทางการเมือง : สำรวจความรู้ทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย
 • การปล่อยชั่วคราว : มาตรการผ่อนคลายการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย ระหว่างการดำเนินคดีในศาลยุติธรรมไทย
 • ปัญหาการเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย
 • การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม
 • สิทธิในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเลือกตั้ง
 • ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับชุมนุมสาธารณธ
 • ศาลรัฐธรรมนูญค้ำชูหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐ
 • บทบาทของศาลปกครองในการตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายของฝ่ายปกครองภายใต้หลักนิติธรรม
 • การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเผยแพร่ภาพเหยื่อจากการค้ามนุษย์
 • ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักนิติธรรม
 • หลักนิติธรรมภายใต้สถานการณ์แบ่งขั้วทางความคิดของสังคม
 • หลักนิติธรรมในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปฏิรูป
 • ศาลปกครองกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตย
 • หลักนิติธรรมกับจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย
 • สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • การใช้ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายในคดียาเสพติดภายใต้หลกนิติธรรม
 • สิทธิชุมชน : สิทธิใที่ดินของชุมชนเกษตรกรรม
 • ประชาธิปไตยตามความหมายของศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักนิติธรรมกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
 • กาพัฒนางานของคณะกรรม ป.ป.ช. เพื่อปกป้องหลักนิติธรรม
 • นิติรัฐนิติธรรมกับเทศกาลบ้านเมืองในสถานการณ์ไม่ปกติ ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส
หนังสือทั่วไป
408 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 องค์ความรู้หลักสูตรสังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • บทที่ 2 มาตรฐานหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • บทที่ 3 ศาสตร์บูรณาการเพื่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
 • บทที่ 4 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
 • บทที่ 5 เทคนิคการสอนและทักษะการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 • บทที่ 6 แหล่งวิทยาการเรียนรู้ท้องถิ่นวิชาสังคมศึกษา
 • บทที่ 7 การประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
หนังสือทั่วไป
(6), 152 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดในการศึกษาภาษา
 • บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย
 • บทที่ 3 ระบบเสียงภาษาไทย
 • บทที่ 4 ระบบคำและประโยคภาษาไทย
หนังสือทั่วไป
274 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ความหมายของสิทธิมนุษยชน
 • บทที่ 3 วิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชน
 • บทที่ 4 วิทธิมนุษยชนในกฎบัตรสหประชาชาติ
 • บทที่ 5 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกฎหมายระหว่างประเทศ
 • บทที่ 6 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
 • บทที่ 7 สิทธิมนุษยชนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • บทที่ 8 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
 • บทที่ 9 องค์การพัฒนาเอกชน
 • บทที่ 10 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
(10), 373 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น
 • บทที่ 2 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายในฐานะที่เป็นแบบแผนความประพฤติของมนุษย์ในสังคม
 • บทที่ 3 หลักการพื้นฐานของนิติรัฐ
 • บทที่ 4 คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน : ความสำคัญของหลักสุจริต
 • บทที่ 5 บุคคล
 • บทที่ 6 ข้อความคิดพื้นฐานว่าด้วยสิทธิและตัวอย่างต่างๆ ของสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย
 • บทที่ 7 คุณค่าของกฎหมายในฐานะที่เชื่อมโยงกับหลักคุณธรรมของประชาชน : ความสำคัญของนิติวิธี (บ่อเกิด การใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมาย)
 • บทที่ 8 หลักการใช้สิทธิ
 • บทที่ 9 การระงับข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมของไทย
 • บทที่ 10 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 • บทที่ 11 กฎหมายปกครอง
 • บทที่ 12 หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา
 • บทที่ 13 ความผิดอาญาที่ควรรู้
 • บทที่ 14 หลักทั่วไปว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
หนังสือทั่วไป
503 หน้า ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 รูซิดิดีส
 • บทที่ 3 เพลโต
 • บทที่ 4 อริสโตเติล
 • บทที่ 5 สโตอิก
 • บทที่ 6 นักบุญโทมัส อไควนัส
 • บทที่ 7 นิกโคไล มาคิอาเวลลี
 • บทที่ 8 ฮิวโก โกรเทียส
 • บทที่ 9 โทมัส ฮอบส์
 • บทที่ 10 จอห์น ล็อก
 • บทที่ 11 ฌอง ฌากส์ รุสโซ
 • บทที่ 12 อิมมานูเอล คานท์
 • บทที่ 13 คาร์ล มาร์กซ์
 • บทที่ 14 บทสรุป
หนังสือทั่วไป
242 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ ที่สำคัญของภูมิภาคตะวันออกกลาง
 • บทที่ 2 ระบบภูมิภาคและวิวัฒนาการของภูมิภาคตะวันออกกลาง
 • บทที่ 3 ความขัดแย้งต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
 • บทที่ 4 ความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
 • บทที่ 5 บทบาทของมหาอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงต้นศตวรรษที่ 20
 • บทที่ 6 บทบาทของมหาอำนาจในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงการสิ้นสุดของสงครามเย็น
 • บทที่ 7 ความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาพตะวันออกกลางในศตวรรษที่ 21
 • บทที่ 8 การลุกฮือของประชาชนในโลกอาหรับ
 • บทที่ 9 บทสรุป
หนังสือทั่วไป
(10), 200 หน้า : 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1 บทวิเคราะห์ "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
 • 2 ลำดับเหตุการณ์ศตวรรษการเมืองไทยสมัยใหม่
 • 3 เอกสาร "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
หนังสือทั่วไป
178 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บบที่ 1 ทักษะ 8C ของเด็ก 4.0 กับ ทักษะ 7C ของครู 4.0
 • บทที่ 2 การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังเสริมสร้างทักษะการคิด
 • บทที่ 3 การออกแบบการเรียนการสอนและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
 • บทที่ 4 การพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หนังสือทั่วไป
291 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • USA ทวิภาคีในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • GERMANY ทวิภาคีในประเทศเยอรมนี
 • ENGLAND ทวิภาคีในประเทศอังกฤษ
 • NORWAY ทวิภาคีในประเทศนอร์เวย์
 • DENMARK ทวิภาคีในประเทศเดนมาร์ก
 • SWEDEN ทวิภาคีในประเทศสวีเดน
 • SWITZERLAND ทวิภาคีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • AUSTRALIA ทวิภาคีในประเทศออสเตรเลีย
 • AUSTRIA ทวิภาคีในประเทศออสเตรีย
 • SOUTH KOREA ทวิภาคีในประเทศเกาหลีใต้
 • BEST PRACTICES แนวปฏิบัติที่ดี 10 ประเทศ
 • THAILAND ทวิภาคีในประเทศไทย
 • ALTERNATIVES FOR DUAL VOCATIONAL SYSTEM IN THAILAND ทางเลือกในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับประเทศไทย
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ประชานิยมคืออะไร
 • ประชานิยมรอบโลก
 • ประชานิยมกับการขับเคลื่อน
 • ผู้นำประชานิยม
 • ประชานิยมกับประชาธิปไตย
 • มูลหตุกับการตอบสนอง
หนังสือทั่วไป
(8), 391 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาคที่ 1 จากบ้านท่าจีนถึงสาครบุรี ร่องรอยอดีตของชุมชนชาวนาชาวสวน
 • ภาคที่ 2 ชื่อบ้านนามถิ่นสมุทรสาคร ภาพสะท้อนภูมิทัศน์สังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
 • ภาคที่ 3 ผู้คน การเคลื่อนย้าย และสายสัมพันธ์หลากหลายชาติพันธุ์ในสมุทรสาคร
 • ภาคที่ 4 การบูชาสิ่งศักดิ์สิทะ การอยู่ร่วมกันของพุทธ ผี วิญญาณ และเจ้าพ่อเจ้าแม่
หนังสือทั่วไป
(ฝ), 303 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ หลักการและเหตุผล
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกประเทศี่นำมาศึกษาเปรียบเทียบ
 • บทที่ 2 นิติวิธีว่าด้วยการตีความ : หลักการทั่วไป กรอบทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
 • หลักการตีความกฎหมายโดยทั่วไป
 • ทฤษฎีว่าด้วยการตีความกฎหมาย
 • แนวทางการตีความกฎหมายในลักษณะต่าง ๆ
 • บทสรุป
 • บทที่ 3 รัฐธรรมนูญกับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • บทนำ
 • ความเป็นมาของการนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
 • แนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำตัดสินของศาลอื่น ๆ
 • เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับการสร้างประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
 • บทที่ 4 การปกครองในระบอบกษัตริย์ : ภูมิหลังและประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
 • บทนำ
 • การปกครองในระบอบกษัตริย์
 • ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
 • บทสรุป
 • บทที่ 5 ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และรัฐธรรมนูญของอังกฤษ : บ่อเกิดแห่งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
 • ภูมิหลัง
 • ลักษณะของระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และรัฐธรรมนูญอังกฤษ
 • อิทธิพลของระบบ Westminster System
 • ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษ
 • แนวคิดวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลอังกฤษ
 • บทที่ 6 กลุ่มประเทศในเครือจักรภพ : กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย
 • ภูมิหลัง
 • รัฐธรรมนูญ ระบบกฎหมาย และการตีความของศาลในออสเตรเลีย
 • ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย
 • แนวคิดวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลออสเตรเลีย
 • บทที่ 7 กลุ่มประเทศยุโรป : กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของสเปนและเนเธอร์แลนด์
 • บทนำ
 • สเปน
 • เนเธอร์แลนด์
 • แนวคำวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลสเปนและเนเธอร์แลนด์
 • บทที่ 8 กลุ่มประเทศอิสลามในตะวันออกกลางและแอฟริการ : กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของจอร์แดนและโมร็อกโก
 • บทนำ
 • จอร์แดน
 • โมร็อกโก
 • บทที่ 9 กลุ่มประเทศเอเชีย : กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นและภูฏาน
 • บทนำ
 • ญี่ปุ่น
 • ภูฏาน
 • บทที่ 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม
 • ตอนที่ 2 นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 • ตอนที่ 3 นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ - ตอนที่ 4 นวัตกรรมประภทวิธีสอน/รูปแบบการสอน/เทคนิคการสอน
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปของวิชาสังคมศึกษา
 • บทที่ 2 สื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
 • บทที่ 3 แนวทางในการจัดการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • บทที่ 4 แนวทางในการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • บทที่ 5 แนวทางในการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
 • บทที่ 6 แนวทางในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
 • บทที่ 7 แนวทางในการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
 • บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน
 • บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
 • บทที่ 4 แนวทางการประเมินหลักสูตรตามช่วงระยะเวลา - บทที่ 5 รูปแบบการประเมินหลักสูตร
 • บทที่ 6 เครื่องมือในการประเมินหลักสูตร
 • บทที่่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร
 • บทที่ 8 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร
 • บทที่ 9 การนำเสนอข้อมูลการประเมินหลักสูตร
 • บทที่ 10 แนวทางการรายงานผลการประเมินหลักสูตร
 • บทที่ 11 ตัวอย่างการประเมินหลักสูตร
หนังสือทั่วไป
165 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • แนวคิดเกี่ยวกับการสอนเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา
 • การเขียนสร้างสรรค์คืออะไร
 • ทำไมต้องมีการสอนเขียนสร้างสรรค์
 • แนวทางในการสอนเขียนสร้างสรรค์
 • หลักการจัดกิจกรรมในการสอนเขียนสร้างสรรค์
หนังสือทั่วไป
159 หน้า ; 21 ซม.
  โครงการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ภาควิชาต่าง ๆ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำดับที่ 12
Note: โครงการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ภาควิชาต่าง ๆ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำดับที่ 12
TOC:
 • บทที่ 1 การรับภาษาที่หนึ่งและการรับภาษาที่สอง
 • บทที่ 2 บทบาทของไวยากรณ์สากลกับการรับภาษา
 • บทที่ 3 ปัญหาการแปรของหน่วยคำและโครงสร้างในภาษที่สอง : ไวยากรณ์สากลและแนวคิดการอธิบายสาเหตุของปัญหา
 • บทที่ 4 สมมติฐานการผันคำระดับพื้นผิวที่หายไป Missing Surface Inflection Hypothesis กับการอธิบายสาเหตุปัญหาการแปรในภาษาที่สอง
 • บทที่ 5 สมมติฐานลักาณ์แสดงหน้าที่ที่ล้มเหลว Failed Functional Features Hypothesis กับการอธิบายสาเหตุปัญหาการแปรในภาษาที่สอง
 • บทที่ 6 การวิจัยปัญหาการแปรหน่วยคำและโครงสร้างในภาษาที่สอง : ประเด็นวิจัยร่วมที่อธิบายโดยต่างสมมติฐาน
 • บทที่ 7 บทสรุป ทางเลือกสมมติฐานกับการอธิบายปัญหากาแปรในภาษาที่สอง
หนังสือทั่วไป
130 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  โครงการผลิตหนังสือและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2561
Note: โครงการผลิตหนังสือและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2561
TOC:
 • ความเป็นมาบนถนนสุขุมวิท
 • พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่านสุขุมวิท
 • สังคมนานาชาติพันธุ์ของกรุงเทพมหานคร
 • พหุนิยมทางจริยธรรมของสาวอโกโก้ในซอยคาวบอย
 • พหุเทวนิยมท่ามกลางสี่แยกทุนนิยมในมหานครกรุงเทพ
 • พื้นที่เมืองกับการดำรงอยู่ของร่างทรงเพศที่ 3
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
 • บทที่ 3 การเตรียมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 4 การตรวจประเมินในพื้นที่
 • บทที่ 5 การจัดเตรียมรายงานการตรวจประเมิน
 • บทที่ 6 การประเมินและพัฒนาผู้ตรวจประเมิน
 • บทที่ 7 การจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • บทที่ 8 การขอการรับรองการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 9 การรับรองหน่วยงานตรวจประเมินในประเทศไทย
 • บทที่ 10 การเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน
หนังสือทั่วไป
258 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย โดยใช้การประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Workshop)
 • บทที่ 4 สรุปผลการศึกษาและการประเมินหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วมสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"
 • บทที่ 5 บทสรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
สารนิพนธ์
106 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ : ความสำคัญของเครื่องมือการบริหารต่อธรรมาภิบาล
 • วรจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA Cycle) วางแผน ลงมือทำ ตรวจสอบ และปรับปรุง
 • ไคเซ็น (Kaizen) การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
 • การบริหารแบบลีน (Lean Management) เพื่อลดความสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีการวัดผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard) สำหรับ 4 มุมการบริหาร
 • การจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากคุณค่าของประสบการณ์
 • ระบบการทำงานเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance Work System)
 • บทส่งท้าย : ธรรมาภิบาลสร้างได้ แต่ต้องแน่ใจว่าคงทน
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยหลักความเสมอภาคและบริการสาธารณะ
 • บทที่ 3 หลักความเสมอภาคในบริการสาธารณะของประเทศฝรั่งเศส
 • บทที่ 4 สถานะทางกฎหมายของหลักความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทยและปัญหาการปรับใช้หลักความเสมอภาคกับการบริการสาธารณะในประเทศไทย
 • บทที่ 5 บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก
 • การรับมืออุทกภัยของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • นิคมบริการโลจิสติกส์ที่เชียงของ
 • นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรองรับ AEC ปี 2558 .......
หนังสือทั่วไป
xx, 341 หน้า : แผนที่, ตารางประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ความเป็นสากลของประชาธิปไตย
 • บทที่ 2 ประชาธิปไตยและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย : ทฤษฎี แนวคิด และประสบการณ์
 • บทที่ 3 การเปลี่ยนผ่านจากระบอบทหารไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในทวีปเอเชีย
 • บทที่ 4 การเปลี่ยนผ่านจากระบอบทหารไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในทวีปอเมริกาใต้
 • บทที่ 5 การเปลี่ยนผ่านจากระบอบพรรคการเมืองเดียวและระบอบมหารไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในทวีปแอฟริกา
 • บทที่ 6 การเปลี่ยนผ่านจากระบอบคอมมิวนิสต์ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในยุโรปตะวันออก
 • บทที่ 7 เปรียบเทียบ 8 เล้นทางสู่ประชาธิปไตย และแง่คิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่ตั้งมั่น
หนังสือทั่วไป
303 หน้า : ตารางประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ประเภทและเทคนิคการทำข้อสอบพาร์ตต่าง ๆ
 • Listening
 • Cloze Test
 • Reading Comprehension
 • Writing
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • แผนที่จังหวัดอุทัยธานี
 • ของมงคลมิ่งเมือง
 • สมบัติล้ำค่าควรเมือง
 • สถาปัตยกรรมงามตา
 • จิตรกรรมฝาผนัง
 • ภาพถ่ายพระคณาจารย์
 • พระพิมพ์และเหรียญที่ระลึก
 • สิ่งของสะสมสำคัญ
 • งานหัตถศิลป์
 • พืชพรรณไม้งาม
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา
 • บทสรุป การคาดการณ์แนวโน้มอนาคต และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หนังสือทั่วไป
103 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • การพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึกจากอัตลักษณ์ชุมชน
 • แม่ฮ่องสอน
 • พะเยา
 • น่าน
 • ตาก
 • ลำปาง
 • อุตรดิตถ์
 • สุโขทัย
 • พิษณุโลก
หนังสือทั่วไป
(ผ), 497 หน้า : ตารางประกอบ, กราฟ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 โหวตอะไร ผสมอย่างไร ปรับเมื่อไหร่ อภิปรายใคร
 • บทที่ 3 โหวตเพื่อใคร : ตามใจหรือตามพรรค
 • บทที่ 4 โหวตตามฝ่าย
 • บทที่ 5 โหวตข้ามพรรค
 • บทที่ 6 โหวตเพื่อใคร : บทสรุปแบบแผนและคำอธิบาย
 • บทที่ 7 ออกแบบใหม่ : โหวตอย่างไรให้โหวตเพื่อประชาชน
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 School System เลือกเรียนระบบ IB หรือ A-Levels หรือ AP ดี ?
 • บทที่ 2 เลือกเรียนต่อปริญญาตรี ประเทศไหนดีระหว่าง UK กับ USA
 • บทที่ 3 รายชื่อมหาวิทยาลัยกับการบริหารความเสี่ยง
 • บทที่ 4 วางแผนจัดตารางชีวิต มุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัย Top 10
 • บทที่ 5 สร้างสรรค์ Profile ให้โดดเด่น
 • บทที่ 6 ถึงเวลาเตรียมใบสมัครและเรียงความ
 • บทที่ 7 การเขียน Recommendation Letter
 • บทที่ 8 เตรียมตัวเตรียมใจรับมือการสัมภาษณ์
 • บทที่ 9 การตอบรับ และ Wait List
 • บทที่ 10 ครูแนะแนวและที่ปรึกษาส่วนบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญ
หนังสือทั่วไป
398 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ว่าด้วยชุมชน
 • บทที่ 1 ชุมชน
 • บทที่ 2. การศึกษาชุมชน
 • ส่วนที่ 2 ว่าด้วยการจัดการชุมชน
 • บทที่ 3 การจัดการ บทที่ 4 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • บทที่ 5 การจัดการความรู้
 • บทที่ 6 การพัฒนาองค์การ
 • บทที่ 7 ภาวะผู้นำ
 • ส่วนที่ 3 ว่าด้วยนโยบายชุมชน
 • บทที่ 8 นโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 9 วิสาหกิจชุมชน
 • บทที่ 10 สวัสดิการชุมชน
 • บทที่ 11 สรุป
หนังสือทั่วไป
88 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรค (1)
 • แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2)
 • แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าน้าที่ของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3)
 • แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)
หนังสือทั่วไป
(iv), 336 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับครู
 • บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ของครู
 • บทที่ 3 คุณลักษณะ คุณธรรม และจริยธรมของครูที่ดี
 • บทที่ 4 จิตวิญญาณความเป็นครู
 • บทที่ 5 วิชาชีพครู มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 • บทที่ 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
 • บทที่ 7 การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
 • บทที่ 8 รูปแบบการพัฒนาครูประจำการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
 • บทที่ 9 ความเป็นครูมืออาชีพ
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • กิจกรรมการสอนคำศัพท์และไวยากรณ์
 • กิจกรรมการสอนฟัง
 • กิจกรรมการสอนพูด
 • กิจกรรมการสอนอ่านและเขียน
 • กิจกรรมคำคล้องจอง การพูดเป็นทำนอง เพลง และโคลง
 • กิจกรรมเล่าเรื่องและกิจกรรมละคร
 • กิจกรรมเกม
หนังสือทั่วไป
(vi), 233 หน้า ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 การจัดการศึกษาอิงมาตรฐาน
 • บทที่ 2 การประเมินทางการศึกษาในยุคการศึกษาอิงมาตรฐาน
 • บทที่ 3 การจัดการเรียนรู้และการประเมินที่สอดคล้องกับหลักสูตรอิงมาตรฐาน
 • บทที่ 4 ทฤษฎีการทดสอบสำหรับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
 • บทที่ 5 หลักฐานของความเหมาะสมของการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน
 • บทที่ 6 การวัดความสอดคล้องของมาตรฐานการเรยนรู้กับการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
 • บทที่ 7 การประเมินร่วมสมัยสำหรับการจัดการศึกษาอิงมาตรฐาน
 • บทที่ 8 การกำหนดเกณฑ์การประเมินอิงมาตรฐาน
 • บทที่ 9 การรายงานและการใช้ผลการประเมินอิงมาตรฐาน
หนังสือทั่วไป
(ix), 220 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 รากฐานของแนวคิดและทฤษฎีนิเวศวิทยามนุษย์
 • บทที่ 2 ประชากรมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 3 นิเวศวิทยามนุษย์ แบบแผนและภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจ
 • บทที่ 4 นิเวศวิทยาวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรม
 • บทที่ 5 รอบประทับของอำนาจและการเมืองในระบบนิเวศและบนพื้นที่
 • บทที่ 6 กรณีศึกษาประเด็นปัญหาทางด้านนิเวศวิทยามนุษย์
 • บทที่ 7 บทส่งท้าย การเปลี่ยนผ่านไปสู่ทิศทางและบริบทใหม่ของนิเวศวิทยามนุษย์
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำและบทบาทการวิจัยทางจิตวิทยาการเรียนการสอน
 • บทที่ 2 แนวคิดเชิงทฤษฎีและรูปแบบทางจิตวิทยาร่วมสมัย
 • บทที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • บทที่ 4 นวัตกรรมทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน : การเรียนเพื่อรอบรู้ การปรับพฤติกรรม และกฝึกการระบุสาเหตุ
 • บทที่ 5 ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านเชาวน์ปัญญา สไตล์การคิด สไตล์การเรียนและการสร้างสรรค์
 • บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดของผู้เรียน
 • บทที่ 7 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคมของผู้เรียน
 • บทที่ 8 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเจตคติ ค่านิยม จริยธรรม และคุณธรรมของผู้เรียน
หนังสือทั่วไป
(ญ), 180 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ลักษณะภาษาไทยที่ร่วมกับภาษาส่วนน้อย
 • บทที่ 3 ลักษณะภาษาไทยที่ร่วมกับกลุ่มภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • บทที่ 4 ลักษณะภาษาไทยที่ร่วมกับภาษาส่วนใหญ่
 • บทที่ 5 สากลลักษณ์ภาษา
 • บทที่ 6 บทสรุป
หนังสือทั่วไป
219 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 3 ทฤษฎีการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 4 การเรียนการสอน กิจกรรม และกฎระเบียบของโรงเรียน
 • บทที่ 5 แบบเรียนกับความเป็นพหุวัฒนธรรม
 • บทที่ 6 นักเรียนค่างด้าวในโรงเรียนไทย
 • บทที่ 7 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • บทที่ 8 สรุปและอภิปรายผล
หนังสือทั่วไป
284 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ "อัตลักษณ์"
 • บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์
 • บทที่ 3 มิติในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์
 • บทที่ 4 ทิศทางและแนวโน้มการศึกษาวิจัยภาษาไทยในหัวข้อ "ภาษากับอัตลักษณ์"
 • บทที่ 5 บทส่งท้าย
หนังสือทั่วไป
(11), 172 หน้า : ตารางประกอบ ; 25 ซม.
  ภายใต้การสนับสนุน กองทุนรัชดาภิเษาสมโภช (ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่) เลขรหัส : GDNS 59-006-60-001
Note: ภายใต้การสนับสนุน กองทุนรัชดาภิเษาสมโภช (ทุนพัฒนาอาจารย์ใหม่) เลขรหัส : GDNS 59-006-60-001
TOC:
 • บทที่ 1 "โลกอาหรับ" : การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรม
 • บทที่ 2 บทเรียนจากประวัติศาสตร์อิสลามถึงโลกอาหรับในศตวรรษที่ 21
 • บทที่ 3 กระแส "ปฏิวัติดอกมะลิ" ในโลกอาหรับ
 • บทที่ 4 "อิสลามการเมือง" : กรอบแนวคิดและปรากฏการณ์
 • บทที่ 5 ซาอุดิอาระเบีย-อิหร่านในการเมืองอีบิปต์หลังรัฐประหาร
 • บทที่ 6 กลุ่มประเทศ GCC : การเมืองหลังอาหรับสปริงและการปฏิรูป
 • บทที่ 7 ปาเลสไตน์ : ก่อนและหลังการปฏิวัติอาหรับ (2006-2011)
 • บทที่ 8 บทบาทตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในวิกฤตสงครามตะวันออกกลาง
 • บทที่ 9 มหาอำนาจโลกกับกระแสการเปลี่ยนเปลงในตะวันออกกลาง
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความคิด
 • บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้านการคิด
 • บทที่ 3 วิธีการวัดและประเมินการคิดในชั้นเรียน
 • บทที่ 4 เครื่องมือวัดและประเมินการคิด
สารนิพนธ์
323 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ ทำมต้องสนใจสงครามเย็น
 • บทที่ 2 ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์สงครามเย็นของสหรัฐอเมริกา
 • บทที่ 3 ประเทศไทยกับสงครามอินโดจีนคร้ังที่ 2
 • บทที่ 4 ประทเศไทยกับปัญหากัมพูชา
 • บทที่ 5 การต่างประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังสงครามเย็น
 • บทที่ 6 บทสรุปและสิ่งท้าทายในยุคหลังสงครามเย็น
หนังสือทั่วไป
230 หน้า ; 20 ซม.
  View TOC
TOC:
 • อังกฤษในวินโดวส์
 • มาเล่นเกมบอลภาษาอังกฤษกัน
 • เล่นเกม RPG ฝึกทักษะ
 • ดูรายการทีวีที่น่าสนใจ
 • มาอ่านฉลากสินค้าภาษาอังกฤษกันไหม
 • ขำขันกับโจ๊กภาษาอังกฤษ
 • ดูหนังซาวด์แทร็คแบบซับอังกฤษดีกว่า
หนังสือทั่วไป
418 หน้า : แผนภูมิประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 นโยบายสาธารณะ บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
 • บทที่ 2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
 • ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • บทที่ 3 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • ส่วนที่ 3 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ บทที่ 4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • บทที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและเนื้อหาของการวางแผนปฏิบัติการ
 • บทที่ 6 การกำหนดกลยุทธ์
 • บทที่ 7 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
หนังสือทั่วไป
(11), 292 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. เมื่อ "ผัวเดียวเมียเดียว" มาถึง : การตอบโต้และตอบรับมโนทัศน์ใหม่ระยะต้น
 • 2. การตอบสนองต่อมโนทัศน์ "ผัวเดียวเมียเดียว" ในสังคมสยาม
 • 3. ทำให้ (ไม่) เป็น "ผัวเดียวเมียเดียว" : กฎหมายกับบทสรุปว่าด้วยรูปแบบครอบครัว
 • 4. "ผัวเดียวเมียเดียวแห่งชาติ" : ครอบครัวภายใต้โครงการรณรงค์ทางวัฒนธรรม
หนังสือทั่วไป
(xi), 286 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 จากร่างกายสู่บัตรประจำตัว : ประวัติศาสตร์การเขียนพลเมือง
 • บทที่ 3 ใบต่างด้าว บัตรชนกลุ่มน้อย และบัตรแรงงานต่างด้าวกับอัตลัษณ์เอกสารของชนผู้เป็นอื่น
 • บทที่ 4 วัฒนธรรมเอกสาร : ส่วย สินบน นายหน้า กับการดำรงชีพในและนอกโลกของบัตรประจำตัว
 • บทที่ 5 สรุป