หนังสืออ้างอิง
(ก-ช)113 หน้า
    ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551
ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2551
หนังสือทั่วไป
336 หน้า
    โครงการตำราคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการตำราคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือทั่วไป
522 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
575 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
568 หน้า
หนังสือทั่วไป
1577 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
332 หน้า
หนังสือทั่วไป
332 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
329 หน้า
หนังสือทั่วไป
272 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
224 หน้า