หนังสือทั่วไป
460 หน้า
    ซีดี-รอมประกอบเนื้อหา
ซีดี-รอมประกอบเนื้อหา
หนังสือทั่วไป
123 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
111 หน้า
หนังสือทั่วไป
62 หน้า
หนังสือทั่วไป
282 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า
หนังสือทั่วไป
248 หน้า
หนังสือทั่วไป
ก-จ, 251 หน้า ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
362 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
403 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 21 ซม.
    คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) -- คดีพิพาทเกี่ยบกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) -- คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปก
คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) -- คดีพิพาทเกี่ยบกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) -- คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปก