หนังสือทั่วไป
183 หน้า
หนังสือทั่วไป
381 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
ก-ค, 87 หน้า
หนังสือทั่วไป
442 หน้า
หนังสือทั่วไป
186 หน้า
หนังสือทั่วไป
323 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
353 หน้า : 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในเชิงสารบัญญัติ
 • บทที่ 1 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทั่วไป
 • บทที่ 2 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเฉพาะเรื่อง
 • ส่วนที่ 2 บทที่ 1 กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
 • บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีและกลุ่ม
 • ส่วนที่ 3 บทที่ 1 องคาพยพของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 • บทที่ 2 การใช้บังคับกฎหมายเดี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 • บทสรุป 1. พัฒนาการ และกลไกเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย
 • 2. ปัญหาเฉพาะของระบบการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย และแนวทางที่ควรจะเป็น
หนังสือทั่วไป
420 หน้า
หนังสือทั่วไป
82 หน้า ; ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
163 หน้า