หนังสือทั่วไป
315 หน้า
หนังสือทั่วไป
278 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
86 หน้า : ภาพประกอบสี ;
หนังสือทั่วไป
257 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
    วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
402 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
335 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
258 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า
หนังสือทั่วไป
188 หน้า : ตารางประกอบ