หนังสือทั่วไป
1243 หน้า ; 30 ซม.
  การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
231 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ตาราง + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
258 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • อุดมคติของหลักนิติธรรม
 • แองโกล-อเมริกันโมเดล (เน้นเรื่องรัฐธรรมนูญอเมริกัน)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 1 : ความไม่สมบูรณ์แบของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมแบบเสรี (liberal constitutionalism)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 2 : ประชาธิปไตย หรือภาพลวงตาของเสรีภาพ
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 1 : การรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 2 : เหนือกว่าการรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : กราฟ
หนังสือทั่วไป
167 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ : เสียงเรียกของมืออาชีพ
 • การยึดมั่นในอาชีพการเมือง
หนังสือทั่วไป
(xi), 440 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ อะไรกันนะ "การเมือง"
 • บทที่ 1 สถานภาพของการศึกษา "การเมือง"
 • บทที่ 2 อำนาจ รัฐ และชาติ : แนวคิดสำคัญทางรัฐศาสตร์
 • บทที่ 3 ปรัชญาการเมือง และความคิดทางการเมือง
 • บทที่ 4 ระบบการเมืองเปรียบเทียบ
 • บทที่ 5 รูปแบบ/ระบอบการปกครอง
 • บทที่ 6 เสรีนิยม อนุรักษ์นิยม สังคมนิยม
 • บทที่ 7 อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมสมัย : กรณีตัวอย่าง
 • บทที่ 8 ความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
 • บทที่ 9 ประชาธิปไตยกับการพัฒนา
 • บทที่ 10 ความมั่นคงของประชาธิปไตย : ตัวอย่างกรณีศึกษาเปรียบเทียบไทย - ญี่ปุ่น
 • บทที่ 11 ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หนังสือทั่วไป
397 หน้า
หนังสือทั่วไป
285 หน้า : กราฟ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ขอบเขตของการเรียนวิชา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 • บทที่ 1 ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
 • บทที่ 2 การเมืองการปกครองในสังคมมนุษย์
 • บทที่ 3 การปกครองของไทย
 • บทที่ 4 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในสังคมมนุษย์
 • บทที่ 5 ระบบเศรษฐกิจในสังคมโลก
 • บทที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
 • บทที่ 7 ความสัมพันะของมนุษย์ในสังคม
 • บทที่ 8 การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม
 • บทที่ 9 สถาบันทางสังคมกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
 • บทที่ 10 การเปลี่ยนเปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมไทย
 • บทที่ 11 ธรรมาภิบาล
 • บทที่ 12 เศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ขอบเขตของการเรียนวิชา การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
 • บทที่ 1 ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
 • บทที่ 2 การเมืองการปกครองในสังคมมนุษย์
 • บทที่ 3 การปกครองไทย
 • บทที่ 4 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในสังคมมนุษย์
 • บทที่ 5 ระบบเศรษฐกิจในสังคมโลก
 • บทที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
 • บทที่ 7 ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม
 • บทที่ 8 การจัดระเบียบและการขัดเกลาทางสังคม
 • บทที่ 9 สถาบันทางสังคมกับการดำเนินชีวิตของคนในสังคม
 • บทที่ 10 การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมไทย
 • บทที่ 11 ธรรมาภิบาล
 • บทที่ 12 เศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือทั่วไป
375 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ความคิด ความรู้ และการศึกษาการเมืองภาคประชาชน
 • 2. หลังการเมืองแบบฝ่ายซ้าย - พคท. (2524-2534) : การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความคิดของนักศึกษา ปัญญาชนกลุ่มต่าง ๆ ยุคหลังฝ่ายซ้าย - พคท.
 • 3. การเมืองไทยหลังพฤษภา 35 และเครือข่ายนักกิจกรรมทางการเมือง การเมืองแบบเลือกตั้ง ประชาสังคมกับ "การเมืองบนท้องถนน"
 • 4. ยุทธศาสคร์การเมืองไทยกับการสถาปนา "การเมืองภาคประชาชน"
 • 5. รัฐธรรมนูญ "ฉบับประชาชน" และการทำให้ "การเมืองภาคประชาชน" เป็นสถาบัน
 • 6. การเมืองภาคประชาชน ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
 • สรุป การเปลี่ยนย้ายความคิดและการปรากฎตัวของการเมืองภาคประชาชน