หนังสือทั่วไป
399 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
114 หน้า
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
337 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
202 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
(7), 140 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ขั้นตอนการพัฒนาดัชนีมวลรวม
 • การศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรม
 • การกำหนดตัวชี้วัด
 • การคัดกรองและจัดโครงสร้างตัวชี้วัด
 • การกำหนดน้ำหนักให้กับตัวชี้วัด
 • การแก้ไขปัญหากรณีข้อมูลไม่ครบ
 • การสร้างดัชนีมวลรวม
 • การวิเคราะห์ภายหลังการพัฒนาดัชนีมวลรวม
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
384 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ