หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(7), 140 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ขั้นตอนการพัฒนาดัชนีมวลรวม
 • การศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรม
 • การกำหนดตัวชี้วัด
 • การคัดกรองและจัดโครงสร้างตัวชี้วัด
 • การกำหนดน้ำหนักให้กับตัวชี้วัด
 • การแก้ไขปัญหากรณีข้อมูลไม่ครบ
 • การสร้างดัชนีมวลรวม
 • การวิเคราะห์ภายหลังการพัฒนาดัชนีมวลรวม
 • บรรณานุกรม
หนังสือทั่วไป
199 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ : ลัทธิขงจื๊อกับครอบครัว
 • 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองกับโครงสร้างใหม่ของครอบครัว
 • 3. ความต่างขั้วของงานและครอบครัว : แรงงานกับครอบครัว
 • 4. ความเป็นไปได้กับการแบ่งงานระหว่างเพศภายในครอบครัว
 • 5. องค์ประกอบใหม่ของครอบครัวเกาหลีในยุค โลกาภิวัตน์
หนังสือทั่วไป
223 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า
หนังสือทั่วไป
218 หน้า
หนังสือทั่วไป
473 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ประวัติความเป็นมาของการรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทย
 • สื่อสารโทรคมนาคมไทยและการพัฒนาเศรษฐกิจ
 • การศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
 • พลวัตการปรับตัวของกลุ่มทุนภูเก็ต
 • สงครามเย็นภาพยนตร์และการเมืองในประเทศไทย
 • ทาสสมัยอยุธยา
 • เศรษฐกิจภาคประชาชนในประเทศไทย
 • ทวทวนฐานะของ "ชนชั้นล่าง" ในสังคมไทย
 • ปัญญาชนกับขบวนการแรงงานไทย
 • ชาวนาอีสานร่วมยุคสมัย
 • สาวใช้ข้ามชาติ : "คนนอก" ในบ้าน
 • จากเชลยลูกหาบอาวุธสู่แรงงานปลูกป่า
 • ผู้เขียนกับข้าพเจ้า
 • คำขอบคุณ.
หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
228 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
88 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
370 หน้า ; 26 ซม.
  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
Note: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)