หนังสือทั่วไป
158หน้า ภาพประกอบ ตาราง
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม.
    ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบโทอิกฯ การสอบโทอิกฯ ในส่วนการพูด แบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงความสามารถ ตัวอย่างการทำข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ เป็นต้น ซึ่งในท้ายเล่มจะมีบรรณานุกรมประกอบ สามารถศึกษาแล้วทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญคือ มี CD ที่บันทึกเสียงโดยอาจารย์ชาวอังกฤษให้ได้ฝึกออกเสียงตามไปอีกด้วย
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบโทอิกฯ การสอบโทอิกฯ ในส่วนการพูด แบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงความสามารถ ตัวอย่างการทำข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ เป็นต้น ซึ่งในท้ายเล่มจะมีบรรณานุกรมประกอบ สามารถศึกษาแล้วทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญคือ มี CD ที่บันทึกเสียงโดยอาจารย์ชาวอังกฤษให้ได้ฝึกออกเสียงตามไปอีกด้วย
หนังสือทั่วไป
300หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบสี

Chris Unseen 2 2553

หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ

Chris Unseen 2552

หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
410 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
196 หน้า
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
258 หน้า
หนังสือทั่วไป
136 หน้า ; 19 ซม.