หนังสือทั่วไป
(13), 175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
185 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
58 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
xv, 203 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม
  การประเมินอรรถประโยชน์เชิงซ้อน -- ความครอบคลุม -- การจัดอันดับความต้องการ -- ฟังก์ชันของวัตถุประสงค์ -- ดัชนีสถานภาพทางสังคม -- ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ -- เงินสดหมุนเวียน -- การปรับลด -- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ -- อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน -- อัตราผลตอบแทนภายใน -- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผล -- เส้นคว
การประเมินอรรถประโยชน์เชิงซ้อน -- ความครอบคลุม -- การจัดอันดับความต้องการ -- ฟังก์ชันของวัตถุประสงค์ -- ดัชนีสถานภาพทางสังคม -- ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ -- เงินสดหมุนเวียน -- การปรับลด -- มูลค่าปัจจุบันสุทธิ -- อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน -- อัตราผลตอบแทนภายใน -- การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผล -- เส้นคว
หนังสือทั่วไป
380 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
225 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
210 หน้า
หนังสือทั่วไป
369 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
479 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
141 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 ประเภทของการวิจัย
 • บทที่ 3 การตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 4 แนวทางการเขียนบทนำ
 • บทที่ 5 การออกแบบเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 • บทที่ 7 มาตราวัด ตัวแปร และสมมติฐาน
 • บทที่ 8 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • บทที่ 9 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
 • บทที่ 11 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา
 • บทที่ 12 การเขียนผลงานทางวิชาการในลักษณะของงานวิจัย
 • บทที่ 13 การบริหารจัดการงานวิจัย