วารสาร
หน้า
หนังสือทั่วไป
239 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม.
    ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบโทอิกฯ การสอบโทอิกฯ ในส่วนการพูด แบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงความสามารถ ตัวอย่างการทำข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ เป็นต้น ซึ่งในท้ายเล่มจะมีบรรณานุกรมประกอบ สามารถศึกษาแล้วทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญคือ มี CD ที่บันทึกเสียงโดยอาจารย์ชาวอังกฤษให้ได้ฝึกออกเสียงตามไปอีกด้วย
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบโทอิกฯ การสอบโทอิกฯ ในส่วนการพูด แบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงความสามารถ ตัวอย่างการทำข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ เป็นต้น ซึ่งในท้ายเล่มจะมีบรรณานุกรมประกอบ สามารถศึกษาแล้วทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญคือ มี CD ที่บันทึกเสียงโดยอาจารย์ชาวอังกฤษให้ได้ฝึกออกเสียงตามไปอีกด้วย
หนังสือทั่วไป
(ล), 302 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
300หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
240 หน้า ภาพประกอบ:
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบ
    9 บทความคัดสรรจาก 8 ประเทศ ในงานประชุมวิชาการ TK Conference on Reading 2012
9 บทความคัดสรรจาก 8 ประเทศ ในงานประชุมวิชาการ TK Conference on Reading 2012
วารสาร
138 หน้า ตาราง 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
214 หน้า : ตาราง ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
137 หน้า
หนังสือทั่วไป
275 หน้า