หนังสือทั่วไป
138 หน้า : ตารางประกอบ +คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
    สิ่งพิมพ์ สมอ. อันดับที่ 53/2547
สิ่งพิมพ์ สมอ. อันดับที่ 53/2547
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก), 39 หน้า : กราฟ, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ตารางประกอบ
    สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 09/25
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ 09/25