หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
526 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Note: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
TOC:
 • ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม : บทนำ
 • นโยบายต่างประเทศของเวียดนามต่อไทย
 • นโยบายต่างประเทศของไทยต่อเวียดนาม
 • ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพนธืไทย-เวียดนาม
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
หนังสือทั่วไป
183 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ปมปัญหา "การละทิ้งเอเชียเพื่ออเมริกา"
 • 2. คำถามของ "ความเป็นตะวันตก"
 • 3. สังคมการเมืองและหมิ่นเจี๋ยน : วิวาทะกับปาร์ธา ฌัตเติอร์จี
 • 4. วิธีวิทยาจีนและวิธีวิทยาเอเชีย : วิวาทะกับมิโชกุชิ ยูโซ
 • 5. การข้ามพ้นเงื่อนไขปัจจุบันของการผลิตความรู้
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ภาพประกอบ
  ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย
ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย
หนังสือทั่วไป
266 หน้า : ภาพประกอบ.
หนังสือทั่วไป
126 หน้า ; 21 ซม.