หนังสือทั่วไป
60 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
372 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
380 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.

ผญา / 2556

หนังสือทั่วไป
264 หน้า ; 20 ซม.
หนังสือทั่วไป
279 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
หนังสือทั่วไป
116 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
183 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ปมปัญหา "การละทิ้งเอเชียเพื่ออเมริกา"
 • 2. คำถามของ "ความเป็นตะวันตก"
 • 3. สังคมการเมืองและหมิ่นเจี๋ยน : วิวาทะกับปาร์ธา ฌัตเติอร์จี
 • 4. วิธีวิทยาจีนและวิธีวิทยาเอเชีย : วิวาทะกับมิโชกุชิ ยูโซ
 • 5. การข้ามพ้นเงื่อนไขปัจจุบันของการผลิตความรู้
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 อีสานนับแต่อดีต ประวัติศาสตร์การกำเนิดชุมชนแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง
 • วัฒนธรรมแถบภาคอีสานที่คล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้าน
 • สินค้าและสถานที่ขึ้นชื่อในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน
 • บทที่ 2 อีสานกับการก้าวสู่อนาคต
 • บทบาทของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานหลังเปิด AEC
 • โครงการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • ศักยภาพภูมิภาคอีสานกับ AEC
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ