หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
250 หน้า
หนังสือทั่วไป
324 หน้า
หนังสือทั่วไป
72 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
325 หน้า
หนังสือทั่วไป
230 หน้า
หนังสือทั่วไป
327 หน้า
หนังสือทั่วไป
321 หน้า
หนังสือทั่วไป
496 หน้า
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(8), 189 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
563 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม.
    การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 3
Note: การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 3