หนังสือทั่วไป
1243 หน้า ; 30 ซม.
  การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หนังสือทั่วไป
2657 หน้า ; 30 ซม.
  การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) 25-26 พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
หนังสือทั่วไป
235 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
99 หน้า
หนังสือทั่วไป
xiv, 384 หน้า ; 21 ซม. + 1 ซีดี-รอม
หนังสือทั่วไป
391 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
 • มาตรา 4 การใช้บังคับกฎหมาย
 • การตีความกฎหมาย
 • การอุดช่องว่างกฎหมายไทย
 • กำรอุดช่องว่างกฎหมายตามประมวลแพ่งและพาณิชย์
 • คำพิพากษาฎีกา มาตรา 4
 • มาตรา 5 หลักสุจริต
หนังสือทั่วไป
(ฉ), 693 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ฉ), 556 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ซ), 535 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ช), 544 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(9) 124 หน้า
หนังสือทั่วไป
305 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 25 ซม.