หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หนังสือทั่วไป
272 หน้า
หนังสือทั่วไป
284 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
    จุลสาร หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 16 มิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556
จุลสาร หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 16 มิถุนายน 2555-พฤษภาคม 2556
หนังสือทั่วไป
298 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
578 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
359 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
66 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.