หนังสือทั่วไป
222 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา
 • ปรับปรุงเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตร
 • ประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
 • ร่าง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ...
 • ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
 • ส่งเสริมเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 • พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
 • ผลิตและพัฒนาครู
 • การจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12
 • การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
 • Forward Looking
 • ข้อเสนอะแนะเชิงนโยบาย
 • ภาคผนวก
 • บรรณานุกรม
 • ประวัติกรรมการ
หนังสือทั่วไป
163 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ ตอนที่ 1 บริบทของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 2 สถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • ตอนที่ 2 การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล บทที่ 3 การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 4 การบริหารเทคโนโลยีสำหรับสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • ตอนที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 5 คุณลักษณะและทักษะสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 6 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล
 • บทที่ 7 บทสรุป : การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลสู่การเป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรม
หนังสือทั่วไป
141 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
22 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
89 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
173 หน้า ; 21 ซม.
  การปฏิรูปการศึกษา--สหราชอาณาจักร--การปฏิรูปการศึกษา--เวียดนาม--การปฏิรูปการศึกษา--จีน--การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
การปฏิรูปการศึกษา--สหราชอาณาจักร--การปฏิรูปการศึกษา--เวียดนาม--การปฏิรูปการศึกษา--จีน--การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
หนังสือทั่วไป
346 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 เริ่มจากการทำงานในหน้าที่ครูสอน
 • บทที่ 2 ห้องเรียนกลับทางเป็นอย่างไร - บทที่ 3 ทำไมจึงควรกลับทางห้องเรียน
 • บทที่ 4 วิธีดำเนินการกลับทางห้องเรียน
 • บทที่ 5 ห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง
 • บทที่ 6 ลักษณะของห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู้จริง
 • บทที่ 7 วิธีดำเนินการ
 • บทที่ 8 คำถาม-คำตอบ
 • บทที่ 9 สรุป(จบ)
 • บทที่ 10 การเรียนรู้สมัยใหม่ต้องกลับทางการเรียนรู้ : เรียนที่บ้าน ทำการบ้านที่โรงเรียน
 • บทที่ 11 ปฏิวัติห้องเรียน
 • การนำห้องเรียนกลับทางไปประยุกต์ใช้ เมื่อห้องเรียนของผมกลับทาง : การเรียนรู้จึงไม่ใชเรื่องที่อึดอัดอีกต่อไป
 • ห้องเรียนกลับทางในระบบชั้นเรียนออนเลน์ของไทย ClassStart.org
 • กลับทางห้องเรียนคณิตศาสตร์
หนังสือทั่วไป
90 หน้า
  เมษายน-พฤษภาคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
เมษายน-พฤษภาคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
หนังสือทั่วไป
50 หน้า : ตารางประกอบ
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ "อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย" (6-8 พฤษภาคม 2557)
หนังสือทั่วไป
105 หน้า ; 29 ซม.
  การประชุมระดมความคิด เรื่องทิศทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 วันอังคารที่ 28 มกราคม 2540 ณ ห้องคอนแวนชั่น ฮอลล์ ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
Note: การประชุมระดมความคิด เรื่องทิศทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 วันอังคารที่ 28 มกราคม 2540 ณ ห้องคอนแวนชั่น ฮอลล์ ซี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
TOC:
 • จากหลักการและยุทธศษสตร์การปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาสู่การจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการ
 • สรุปสาระสสำคัญของการประชุมระดมความคิดเรื่อง ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
 • การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย เเรื่อง กระแสการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาของโลก
 • สรุปการอภิปรายทั่วไป การประชุมระดมสมอง เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
 • แนวทางการการจัดระบบการศึกษาหลังมัธยมศึกษาไทยให้มีเอกภาพ
 • แนวทางการรื้อปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ และระบบบริหารภายในสถาบันการศึกษาหลังมัธยมศึกษา
 • แนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนให้เข้ามามีบทบาททางการศึกษาหลังมัธยมศึกษาให้มากขึ้น
 • แนวทางการรื้อปรับระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษา และระบบประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานสถาบันการศึกษาหลังมัธยมศึกษา